Referat fra generalforsamlingen den 16. marts 2016

Nyt fra bestyrelsen.

Den årlige generalforsamling afholdtes d. 16. marts kl. 1900 i klubbens mødelokale.
Der var 14 fremmødte incl. bestyrelsen.

Formanden bød velkommen, og Erik Sørensen valgtes som dirigent.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt uden spørgsmål.

Kassereren fremlagde klubbens regnskab, som viste et godt overskud.
Det blev ligeledes godkendt.

Kontingent til klubben fortsætter uændret.
Kontingent til forbundet har vi først kendskab til efter repræsentantskabsmødet i september.

Der var genvalg til alle,der var på valg.
PÃ¥ dirigentens foranledning blev Leif Clausen nyvalgt for 1
år til den ledige plads i bestyrelsen. Herefter er bestyrelsen fuldtallig efter at have manglet et medlem i flere år – Dejligt!

Under punktet ”Eventuelt” fremkom der et ønske om, at
frimærkeklubben deltager i flere arrangementer i Grenaa by. Bestyrelsen lovede at undersøge mulighederne, men gav udtryk for, at det så var helt nødvendigt at få omfattende hjælp fra
medlemskredsen.
Klubben mangler også materiale til aktiviteter på klubaftenerne.

På det konstituerende bestyrelsesmøde d. 14. april kl. 1900 blev bestyrelsen sammensat således:

Formand:  Hanne Andersen
Kasserer:  Per Hansen
Sekretær: John Andersen
Bestyrelsesmedlem: Børge Rasmussen
Bestyrelsesmedlem: Leif Clausen
Revisor: Lasse Roesen
Suppleant til bestyrelsen: Jørgen Jensen
Suppleant til bestyrelsen: Benny Jacobsen
Suppleant for Revisor: Claus Nielsen

Efterårets aktiviteter blev planlagt. Herunder Byttedagen og deltagelsen i Fritidsmessen i Stenvad Mosebrugscenter.

Efterårs programmet indeholder et par spændende foredrag. Det ene af dem er d. 26. oktober hvor de 4 frimærkeklubber på Djursland holder fællesmøde i Grenaa.
De øvrige aktiviteter kan ses i det fælles klubblad ”Hornet” på klubbens hjemmeside www.grenaafrim.dk
Bestyrelsen drøftede muligheden for at oprette et ”aktivitets udvalg” som støtte for bestyrelsen i arbejdet med at nå det, der blev talt om på generalforsamlingen.
Vi håber på medlemmernes støtte til dette.

Hermed ønskes alle
En god sommer
John Andersen, sekretær