OM KLUBBEN

MEDLEM ELLER EJ?

Kan man ikke lige så godt sidde derhjemme og samle på frimærker? Bliver det mere spændende og sjovt, når man er medlem af en frimærkeklub?

Svaret er – ja! Og hvorfor så det? – Jo, på hver mødeaften bliver der selvfølgelig snakket frimærker og set på frimærker og hver gang lærer man noget nyt, enten om mærker man selv samler, eller om mærker man aldrig har set før. Jo mere man ved om mærkerne, deres varianter eller deres baggrundshistorie, jo mere interessant bliver det selv at samle.

I en frimærkeklub kan man skaffe sig frimærkerne på en nem og ofte billigere måde. Man kan f.eks. bytte sig til mærker man mangler eller man kan købe frimærker på klubbens auktioner eller skaffe sig mærkerne via udvalgs hefterne, der cirkulerer blandt medlemmerne.

I Grenaa Frimærkeklub holder vi normalt møde hver anden onsdag hele vintersæsonen (september til maj) og i denne lille folder vil vi forsøge at fortælle om vore møder, vores aktiviteter og alle de fordele der er ved at være medlem af Grenaa Frimærkeklub.

Man behøver ikke at være medlem for at besøge os. Gæster er altid velkomne.

Når man har besøgt os et par gange kan man så beslutte sig for medlemskab.


OM AT BLIVE MEDLEM

Enhver, over 18 år kan blive medlem af Grenaa Frimærkeklubs seniorafdeling. Da vi på nuværende tidspunkt ikke har en speciel juniorafdeling, optages juniorer i seniorafdelingen.

Uanset om man har samlet frimærker i fÃ¥ eller mange Ã¥r, om man har en stor eller en lille samling, eller om man ved lidt eller meget om frimærker – ja, sÃ¥ er man velkommen som medlem. Vi samler næsten alle pÃ¥ frimærker pÃ¥ hver vores mÃ¥de. Nogle elsker at vaske frimærker, andre vasker næsten aldrig. Nogle samler kun Danmark og andre samler ogsÃ¥ pÃ¥ lande pÃ¥ den anden side af jordkloden. Nogle samler varianter og andre interesserer sig kun for de store „fejl“ man tydeligt kan se uden lup. Nogle samler mest kuverter og andre samler mest pÃ¥ enkelte frimærker. Nogle samler ubrugte (postfriske) og andre samler kun stemplede og sÃ¥dan kan vi blive ved. Vi er alle forskellige, men et har vi tilfælles: „Vi synes det er sjovt at samle frimærker“.

Når man har besøgt os et par gange kan man bede formanden eller kassereren om en blanket til indmeldelse. Når man har udfyldt og afleveret den til kassereren vil formanden på det førstkommende møde meddele medlemmerne, at du har søgt optagelse som medlem.

Kontingentet, som hvert år fastsættes på generalforsamlingen, betales til kassereren ved førstkommende lejlighed. Såfremt man indmelder sig midt i sæsonen, betaler man et mindre beløb for resten af året. Kontingentets størrelse kan ses på sidste side, hvor bestyrelsen er nævnt.

Man kan også blive medlem, selvom man i forvejen er medlem af en anden frimærkeklub tilsluttet „Danmarks Filatelist Forbund“ (DFF). I så fald er kontingentet væsentligt lavere, fordi man selvfølgelig ikke skal betale til DFF to gange. En af de væsentlige udgifter hertil er medlemsbladet „DFT“, som udkommer 6 gange årligt.

 

MØDEAFTENERNE

Vi holder næsten altid møde hver anden onsdag og starter officielt kl. 19.00. Nogle medlemmer kommer lidt før og får sig en frimærkesnak inden mødeaftenen starter.

Bestyrelsen har normalt udarbejdet et program for hele sæsonen, så alle ved, hvad der er aftenens emne. Tit har vi inviteret en frimærkesamler udefra (fra en anden klub), til at fortælle om sine frimærker og om noget han ved specielt meget om. Under disse foredrag må der selvfølgelig ikke byttes eller købes/sælges frimærker, ligesom det er god tone ikke at snakke indbyrdes. På andre mødeaftener tager vi selv nogle af vore egne samlinger med og viser hvad vi har og hvordan vi samler. Endelig har vi mødeaftener, hvor vi har „auktioner“, bytteaftener, almen frimærkeaftner osv. osv.

Efter aftenens emne kan vi genoptage frimærkesnakken og bytteriet, men derudover har vi desuden ofte vores FORMIDLINGSSALG.

Klubbens formidlingssalg er en slags formidling af mærker, breve, indstiksbøger, rodekasser eller frimærkelitteratur fra medlemmerne til medlemmerne. Ønsker, man at afhænde noget materiale til formidling skal dette afleveres til formidlingslederen, som registrerer det indleverede i nummerorden. Hvis det sker samme aften skal det være inden 19.30. I så fald sker det efter princippet „først til mølle, først malet“. Vi tager kun en 15-20 numre på en almindelig aften. Hvis du ikke når det den første aften tager du blot materialet med næste gang eller afleverer det til formidlingslederen.

For at sælge på formidlingssalgene skal der benyttes en speciel formular, som formidlingsslederen har. På denne formular må man for hvert „lot“ notere de oplysninger man kan give om det indleverede. Denne formidling kan suspenderes, hvis der er indleveret samlinger udefra til salg, som skal sælges indenfor kort tid.

Da det ikke er god tone, selv at byde på egne indleveringer er det vigtigt, at man husker at fastsætte mindstebud (f.eks. MIN. kr. 40,-) hvis man ønsker det. Gør man ikke det, vil materialet ellers blive opråbt uden mindstestartpris, dvs. til det vi kalder „Bedste Bud“ (B.B.). Hvis prisen er for højt sat, risikerer man til gengæld, at materialet går retur uden at blive solgt. Så det er altid en god ide at sætte en lav startpris. Mærker, der indleveres til formidling (som enkeltmærker, eller sæt, med katalognummer angivet), må ikke være defekte. Gamle klassiske mærker kan dog indleveres til stærkt reduceret pris, hvis der samtidig gøres opmærksom på defekten. Skulle der ved et uheld blive solgt materiale, der ikke svarer til det angivne, går salget tilbage, såfremt køber ønsker dette. Tvivlsspørgsmål afgøres af „auktionarius“.

I begyndelsen af mødeaftenen fremlægges formidlingsmaterialet til gennemsyn. Hvis man er interesseret i et eller flere lots, noterer man sig nummeret/numrene, således at man helt er klar over, hvad man vil byde på, når formidlingssalget senere på aftenen gennemføres. Efter salget afhentes de købte lots hos formidlingslederen, der samtidig modtager betalingen for det købte. Umiddelbart bagefter afregnes med de medlemmer, hvis lots er blevet solgt. Usolgte lots går naturligvis retur.

Vil man sælge bedre ting er det en god ide at indlevere det til salg på en af de programsatte formidlingsaftener, da der her kun sælges bedre ting ofte med minimumspris.

Kun medlemmer kan købe eller sælge på formidlingssalg, fordi man som medlem af Grenaa Frimærkeklub (og andre foreninger tilsluttet Dansk Filatelist Forbund) er fritaget for at betale moms. Den der køber på salgene, betaler kun det beløb han har budt og intet mere. Den der sælger, dvs. den der har indleveret, får salgsbeløbet minus 10% i kommission til klubben.

 

VÆR AKTIV

For at få så varieret et program som muligt modtager vi gerne forslag fra medlemmerne til emner, foredragsholdere eller aktiviteter. Henvend dig til formanden eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer og giv dine forslag. Vi er til for at opfylde dine ønsker og vi kender måske netop en, der kan hjælpe med netop dine ønsker. Vi er desuden glade for enhver form for ros og ris, så vi er sikre på, at vi gør det medlemmerne ønsker. Kan du hjælpe os med noget så sig det. Kender du en med en interessant samling, så giv os et praj. Har du ideer, uanset hvor skøre, så kom frem med dem.

 

KLUBBENS BIBLIOTEK

Udover alle de auktionskataloger, frimærkeaviser etc. som formanden fremlægger til gennemsyn hver mødeaften, så er klubbens bibliotek altid til rådighed for medlemmerne. Biblioteket består af Europa- og verdenskataloger og et hav af andre god bøger med masser af oplysninger om alle mulige samlerområder.

Skulle man være specielt interesseret i at gennemse en af bøgerne nærmere, kan de hjemlånes til aflevering næste mødeaften. Såfremt aflevering ikke sker, har bibliotekaren lov til at opkræve rykkergebyr på 50,- kr. pr. hjemkaldelse. Dette fastholder vi meget strengt, fordi vi ønsker at vores bøger, altid er til stede på mødeaftenerne.

På klubmøderne er der altid fremlagt en opdateret liste over hvad der findes i klubbens bibliotek. Hvis der er en bog du ønsker at låne eller gennemse, så giv bibliotekaren en seddel med titlen og han/hun vil da sørge for at finde bogen til dig.

Ønsker du lånet forlænget, skal du bare spørge ham/hende, om der er andre, der har ønsket at låne bogen. Hvis ikke, kan du naturligvis få bogen med hjem i en ny 14. dages periode.

Biblioteks reglement findes.

 

KAFFE, THE

På mødeaftenerne sørger bestyrelsen for kaffe og the der kan købes til en meget rimelig pris. Medlemmerne er alle meget forsigtige med kaffe og the på bordene, idet der ofte ligger for store værdier af frimærker og alle ved, at f.eks. kaffe ud over en indstiksbog ikke er nogen spøg.

 

BYTTEMATERIALE, SAMLINGER mv.

Til mødeaftenerne opfordres medlemmerne til ogsÃ¥ selv at medbringe frimærkemateriale til bytning eller fremvisning. Det bliver sjovere for en selv og for de øvrige medlemmer, hvis man selv aktivt bidrager til en god frimærkeaften. Klubben er medlemmerne og klubben bliver ikke bedre end det den enkelte selv gør den til. Tag dine mærker med – tag dine dubletter med og byt pÃ¥ livet løs, det er billigt og sjovt.

 

DUBLETCIRKULATION

En af de store fordele ved medlemskab er, at man kan modtage og selv indlevere hæfter til cirkulation blandt medlemmerne.

Hæfterne har tit meget forskelligt indhold af frimærker fra forskellige lande og herigennem kan man sidde hjemme i ro og mag og fylde hullerne ud i samlingen til en fornuftig pris. Den der ønsker at indlevere hæfter, taler med dubletlederen herom (dvs. momsfri cirkulation). Mærkerne, der indsættes, skal naturligvis være fejlfri og det bør være en god regel kun at indsætte mærker, man i givet fald selv ville købe. Men dette regulerer egentlig sig selv.

Fordi, er mærkerne for almindelige eller for ringe (dårligt stemplede) eller for dyre, bliver der normalt ikke solgt meget fra et sådan hæfte.

Mærkerne opsættes i øvrigt med angivelse af katalognummer og bør generelt ikke prissættes højere end 30-33 % af katalogværdien, for et gennemsnitsmærke. Hæfterne afleveres til dubletlederen mod kvittering, hvorefter de indgår i cirkulationen til medlemmerne. Ved sæsonens afslutning afregner dubletlederen med indlevererne, samtidig med at han tilbageleverer vedkommendes hæfter. For sit arbejde beregner dubletlederen sig en provision på 15 % af salget, som fratrækkes beløbet.

Deltagelse i dubletcirkulationen kan begyndes straks efter indmeldelsen i klubben, idet man her bliver spurgt, om man ønsker at modtage dubletcirkulation. Hvis man svarer bekræftende på det, indgår man på listen i en kreds med medlemmer, hvis adresse ligger rimelig nær hinanden. Ca. to gang om måneden modtager man herefter en pakke (sending), hvori ligger 10-20 hæfter. I pakken ligger indlagt reglerne for cirkulation, som man selvfølgelig bør gennemlæse. Men kort fortalt har man hæfterne til rådighed i max. 2 hverdage, hvorefter de skal afleveres (husk kvittering) til den næste på listen. Man har ansvaret for dubletsendingen fra modtagelsen og indtil den næste på listen har kvitteret for modtagelsen. Når man udtager mærker, skriver man sit navn (initialer) i den pågældende rubrik i hæftet og noterer beløbet på den medfølgende seddel med angivelse af hæftenummer og sidenummer. Totalkøbet noteres bag på hæftet. Mærkerne i hæfterne skal selvfølgelig behandles omhyggeligt og må ikke beskadiges, ombyttes eller lignende. Ved gennemgangen af en sending bør man i egen interesse gennemse alle hæfterne og efterse om nogle af felterne er tomme, uden at nogen initialer er angivet. Såfremt dette er tilfældet, noterer man „tom ved modtagelsen“ og sætter sine egne initialer. Betalingen for de købte mærker kan foregå kontant eller ved check vedlagt sendingen.

 

FORMIDLING TIL FASTE PRISER

Klubben har desuden en service, der hedder formidling til fast pris. Hos kassereren kan du købe foldere (pris 2- kr. pr. stk.). Heri kan du indsætte det du ønsker at sælge og på forsiden give oplysninger om materialet og desuden den pris du ønsker det solgt til. Derefter afleverer du folderne til dubletlederen (se bag i hæftet), som vil registrere det og give dig en kvittering. Dubletlederen vil derefter medtage materialet på mødeaftenerne og medlemmerne har nu mulighed for at gennemse materialet og købe det til den fastsatte pris. Køberen betaler beløbet der er noteret på forsiden. Sælgeren får dette beløb udbetalt minus en provision på 10 % til omkostninger. Som du kan se er der her mulighed for at sælge især bedre ting uden den risiko som en auktion indebærer for, at det skal sælges billigere end du ønsker. Du bør dog huske, at for høj prisfastsættelse vil betyde, at du ikke får solgt dit materiale.

 

Ã…RLIGE BEGIVENHEDER I KLUBBEN

Grenaa Frimærkeklub har 2 tilbagevendende faste begivenheder, nemlig: Generalforsamlingen og Juleafslutningen.

Generalforsamlingen afholdes på en af mødedagene i marts måned. Her får vi alle lejlighed til at drøfte, hvad vi mener om møderne, deres indhold, og om klubbens liv i det hele taget. Generalforsamlingen afvikles i henhold til lovene, som alle nye medlemmer får udleveret, og udover at foretage diverse afstemninger mv. har vi tradition for at slutte aftenen med kaffe, franskbrød med pålæg samt en øl og en snaps, betalt af klubben.

 

JULEAFSLUTNING
Den sidste mødeaften inden jul afsluttes normalt med gløgg og æbleskiver.

 

 

 

DJURSLANDS FILATELISTISKE HØJSKOLE

Højskolen, som klubben afholder sammen med de øvrige Djurslands klubber er et tilbud til alle klubbens medlemmer.

Højskolen der afvikles over 8 lørdage fra september til april fra kl. 9-15.30 holdes på skolen i Mørke.

På en typisk højskoledag vil der være to foredrag af ca. to timers varighed, om forskellige filatelistiske emner.

Meningen med højskolen er, et tilbud til alle der ønsker at dykke lidt dybere ned i deres hobby, end der er mulighed for på klubbens mødeaftener.

Udover det at lære noget nyt om vores hobby, har højskolen også den funktion, at man lærer mange nye mennesker at kende.

På højskolen er der plads til 25-30 kursister og tilmeldingen foregår efter først-til-mølle-princippet.

 

 

FÆLLES ARRANGEMENTER

Sammen med de øvrige klubber i omegnen, arrangerer vi andre aktiviteter, f.eks. bytteaftener, emneaftener, udstillinger og naturligvis alle former for hyggeligt samvær. Tager gerne ud på besøg i naboklubben, hvis der sker noget interessant. Aftal evt. kørsel med nogle stykker. Normalt betaler vi ikke for at besøge hinanden i området, men betragter det som noget naturligt.

Klubberne har iøvrigt et fortrinligt samarbejde og kammeratskab. Vi er alle klar over, at mange opgaver kun kan løses, hvis vi i fællesskab giver et „løft“ og specielt i relation til DFF er dette samarbejde positivt og værd at arbejde for at bevare og udbygge.

 

DANMARKS FILATELIST FORBUND (DFF)

Grenaa Frimærkeklub er tilsluttet DFF, i daglig tale kaldet Forbundet og medlemmerne modtager herigennem medlemsbladet „Dansk Filatelistisk Tidsskrift“ (DFT). Medlemsbladet holder en orienteret om alt hvad der rører sig omkring frimærker og har en række artikler af meget stor filatelistisk værdi omkring frimærkers baggrundshistorie, varianter mv.

I bladet kan man ligeledes finde meddelelser fra Forbundsklubberne, herunder selvfølgelig Grenaa Frimærkeklubs meddelelser.

Ønsker man i øvrigt at købe eller sælge frimærker direkte til andre frimærkesamlere, kan man med fordel benytte sig af „Petit-annoncesiden“ i bladet. Her kan man være heldig at finde en frimærkesamler, der måske lige netop har det, man søger. Man har ret til 5 gratis annoncer om året, så prøv bare.

Klubbens medlemmer kan på en række andre områder drage fordel af tilslutningen til DFF. Man kan således deltage i nogle af de mange udstillinger, der afholdes både nationalt og internationalt. DFF har også et meget stort bibliotek, hvor man kan dykke ned og finde interessante artikler eller bøger om ens eget specielle samleområde. Du kan låne en biblioteksfortegnelse hos bibliotekaren. Ligeledes kan man gennem DFF få „prøvet“ nogle af sine sjældnere mærker, hvis man er i tvivl om ægtheden.

I klubregi kan vi benytte DFF’s bånd- og diasforedrag, ligesom der regelmæssigt etableres „frimærkekurser“ og højskoler, hvor man kan tilmelde sig. En af de væsentlige ting omkring DFF, er vel nok det sammenhold, som de forskellige arrangementer skaber blandt frimærkesamlere. Man er altid blandt venner og kan til enhver tid spørge nogen, der ved mere om et emne, end en selv.

 

JUNIORERNE

Grenaa Frimærkeklub har på nuværende tidspunkt ingen juniorafdeling, da vi mangler medlemmer der kan afse tid til den indsats, som det vil kræver at køre en juniorafdeling. Men måske var det en opgave, som du kunne tænke dig at gå i gang med. Men det forhindre ikke personer under 18 år i at blive optaget som medlemmer af klubben.

 

BESTYRELSEN

Vi har i denne lille folder forsøgt, at fortælle lidt om os selv og om fordelene ved at være medlem af en frimærkeklub. Skulle du imidlertid have yderligere spørgsmål, som du brænder inde med er du velkommen til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne på en mødeaften eller privat.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *